Skip to main content

Respectarea drepturilor fundamentale trebuie să fie efectivă, ceea ce înseamnă că, atunci când unei persoane îi sunt încălcate drepturile, ea beneficiază de dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe judecătorești.

Dreptul la o cale de atac este prevăzut în articolul 21 din Constituția României, iar persoanele implicate au dreptul la un proces echitabil, public și într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, constituită în prealabil prin lege. Normele în viagoare mai prevăd că orice persoană are posibilitatea de a fi consiliată, apărată și reprezentată.

“Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”
Cod: SIPOCA 496 MYSMIS 2014/126528

Valoare proiectului

2.333.420,68 lei

Valoarea cofinanțării UE

1.949.308,98 lei

Durata proiectului

28 martie 2019 – 27 martie 2021

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea accesului la justiţie pentru cetăţeni, în special pentru grupuri vulnerabile, precum şi îmbunatăţirea calităţii serviciilor de suport, inclusiv asistenta juridică.

Proiectul vizează acțiuni de degrevare a instanțelor și parchetelor prin promovarea medierii/arbitrajului ca metodă alternativă de soluționare a litigiilor (pentru dezvoltarea și diversificarea paletei de servicii de consiliere și asistență juridică adecvate nevoilor cetățenilor), garantarea accesului la justiție, promovarea birourilor/serviciilor de consiliere juridică și informare a cetățenilor, accesibile înainte de a apela la instanță, promovarea activității acestora, acțiuni precum organizarea de campanii de informare, educaţie juridică și conștientizare a populației, în special a grupurilor vulnerabile, cu privire la dreptul la asistență judiciară și modalitățile concrete de accesare a acestor servicii.

Proiectul vizează creşterea nivelului de conştientizare, cunoştinţe şi asertivitate în rândurile cetăţenilor, în special populaţiei vulnerabile, cu privire la drepturile şi obligaţiile care le revin, ca etape obligatorii în îmbunătăţirea accesului la justiţie, în conformitate cu standardele europene. În această privinţă, proiectul răspunde principiului stipulat de Constituţia României care prevede egalitatea în faţa legii pentru toţi cetăţenii.

ASSOC

ASSOC Sud-Centru

Primăria Măciuca

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în cadrul componentei 1: CP8/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție, în Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente. Cod apel: POCA/219/2/3/ Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Transparență

Informații despre achizițiile partenerilor derulate prin proiect